Všeobecné podmínky

1. Poskytovatel ubytování:

Gabriela Dudová
Floriánská 17
Kravaře, 747 21

IČO: 46119451

Telefonní číslo: +420 608 762 012

info@chatapodtresni.cz

2. Rezervace, platba

Rezervace se provádí na stránkách chatapodtresni.cz .  

Po rezervaci na stránkách musí být platba provedena přes platební bránu Stripe ihned nebo převodem na účet 431040821/0100 pod uvedeným variabilním symbolem do 72 hodin od přijetí e-mailu. Hradí se vždy 100% ceny pobytu. Po obdržení platby je rezervace potvrzena e-mailem. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká zaplacením pobytu. V případě nezaplacení platby do 72 hodin je rezervace zrušena.

 1. Storno podmínky rezervace objednatelem

Storno rezervace lze provést výhradně písemnou formou na e-mail info@chatapodtresni.cz . Storno rezervace více než 30 dní před zahájením pobytu je vráceno 100 % zaplaceného pobytu. Storno rezervace 29 až 10 dní před zahájením pobytu je účtován storno poplatek ve výši 50% zaplaceného pobytu. Storno rezervace 9 až 0 dní před zahájením pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100% pobytu. Vrácení platby provede poskytovatel do 7 dnů od storna rezervace.

 1. Storno podmínky rezervace poskytovatelem

Storno rezervace musí poskytovatel provést výhradně písemnou formou na e-mail uvedený v rezervaci objednatelem. Vrácení 100% platby provede poskytovatel do 7 dnů od storna, zrušení rezervace.

 1. Provozní řád penzionu Chata pod Třešní Malá Morávka

PŘÍJEZD A ODJEZD

 • Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti personálu penzionu.
 • Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 15:00 hod do 21:00 hodin.
 • Při příjezdu musí být provedena kontrola vybavení apartmánu. Chybějící nebo poškozené vybavení musí být nahlášeno ihned na recepci. Na nahlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány majiteli objektu v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin.
 • Majitel objektu nebo jím pověřený personál může provést kontrolu pokoje.
 • V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 • Připojení k internetu pomocí wifi. Veškeré potřebné informace naleznete při příjezdu v apartmánu.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V PENZIONU A NA POKOJÍCH

 • Do penzionu je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní a omamné látky.
 • Zákaz kouření v apartmánech a všech prostorách penzionu. V případě nedodržení zákazu bude účtován poplatek za čištění 5 000 Kč.
 • Udržujte pořádek a čistotu v apartmánu i v celé budově a okolí.
 • V době od 22:00 do 7:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • Zákaz ubytování se psy či jinými domácími zvířaty. V případě nedodržení zákazu bude účtován poplatek za čištění 5 000 Kč.
 • Majitel objektu si vyhrazuje ukončit pobyt při zjištění, že ubytovaný má psa, či jiné domácí zvíře bez nároku na vrácení peněz za ubytování.
 • Zákaz vstupu v lyžařských botech do apartmánu a po schodišti.
 • Zákaz nošení lyží a kol do apartmánu. 
 • Majitel objektu si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat ubytovaného při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních klientů či vulgární chování vůči klientům nebo personálu.
 • Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá. 
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. 
 • Vždy zamykejte pokoj (vstup), u apartmánu Rosa i vchodové dveře. 
 • Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. 
 • Každá přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. 

Ohlašovny na tel. číslech: 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

OSTATNÍ

 • Výměna ložního prádla se při delších pobytech provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, toaletního papíru na požádání.
 • Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu nebo nejbližšímu zaměstnanci penzionu.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.
 • Při porušení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.
 • Host je povine při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, vypnout všechny el. spotřebiče a uzamknout dveře pokoje a vstupní dveře.
 • Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení je vedení penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vašim pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

6. Závěrečná ustanovení

Zaplacením platby za ubytování stvrzuje objednatel, že souhlasí bez výhrad a plně rozumí uvedeným obchodním podmínkám. Zavazuje se dodržovat provozní řád platný pro Chatu pod Třešní, Malá Morávka 309